Regulamin

I. Podstawowe pojęcia.

1. Serwis- MARVIN Mariusz Pietruczuk ul.Botaniczna 9A lok 3U 15-874 Białystok NIP PL9660964068.

2. Przedstawiciel serwisu – pracownik serwisu lub osoba występująca w imieniu serwisu.

3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która posada zdolność do czynności prawnych zgłaszająca sprzęt do usługi serwisowej.

4. Konsument – osoba fizyczna, zgłaszająca usługę serwisową na odległość lub poza lokalem firmy, niezwiązana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Usługa serwisowa – naprawa odpłatna, naprawa gwarancyjna, konserwacja, diagnostyka lub inny rodzaj usługi świadczonej przez serwis.

6. Formularz – formularz zgłoszenia naprawy, dostępny w serwisie oraz na stronie internetowej serwisu w formie formularza online.

7. Karta gwarancyjna – prawidłowo wypełniony dokument uprawniający do wykonania naprawy w ramach gwarancji udzielonej przez producenta lub serwis.

8. Potwierdzenie przyjęcia – dokument wydawany klientowi dostarczającemu sprzęt osobiście lub przez przedstawiciela serwisu, potwierdzający przyjęcie sprzętu do serwisu.

9. Poświadczenie odbioru- pisemne potwierdzenie przez klienta odbioru sprzętu z serwisu, które warunkuje zwrot sprzętu.

10. Kurier – dowolna firma spedycyjna ( chyba, że zaznaczono inaczej) świadcząca usługi przewozowe, pracownik tej firmy lub osoba występująca w jej imieniu.

11. Regulamin – normy określające zasady wykonywania usług serwisowych, które są integralną częścią umowy o wykonywanie usług serwisowych.

II. Postanowienia ogólne.

1. Każdy klient oddający sprzęt do serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Klient dokonując zgłoszenia serwisowego dobrowolnie akceptuje niniejszy regulamin.

2. Serwis kontaktuje się z klientem telefonicznie, za pomocą SMS-ów, bądź poczty elektronicznej na dane ( tj. numer telefonu, adres poczty elektronicznej) podane w formularzu lub zawarte w potwierdzeniu przyjęcia. Wiadomości takie uznaje się za dostarczone.

3. Klient zobowiązuje się każdorazowo poinformować serwis o zmianie danych kontaktowych i ponosi odpowiedzialność za podanie danych nieczytelnych lub nieprawidłowych.

4. W przypadku braku możliwości skontaktowania się serwisu z klientem na dane podane w formularzu lub potwierdzeniu przyjęcia, serwis będzie realizował usługę serwisową zgodnie z zapisami regulaminu, w szczególności z uwzględnieniem punktów 7 i 8 działu III regulaminu.

5. Warunkiem rozpoczęcia usługi serwisowej jest złożenie przez klienta zgłoszenia serwisowego osobiście w serwisie wraz z dostarczonym do naprawy sprzętem lub po przez przedstawiciela serwisu, bądź też poprzez przysłanie sprzętu do naprawy z wypełnionym formularzem. W przypadku osobistego dostarczenia sprzętu klient otrzymuje jeden egzemplarz zgłoszenia serwisowego celem podpisania.

6. Po dokonaniu diagnostyki i wyceny naprawy sprzętu dostarczonego osobiście klient akceptuje całkowity koszt wykonania usługi po przez jego podpisanie. W przypadku doręczenia sprzętu wysłanego kurierem serwis informuje klienta o kosztach usługi serwisowej, a także o przewidywanym czasie wykonania usługi serwisowej telefonicznie, SMS-em lub na adres poczty elektronicznej.

7.  Klient jest zobowiązany na wyrażenie zgody na cenę usługi serwisowej lub jej odrzucenie w termine do 7 dni, począwszy od dnia otrzymania o niej informacji. W przypadku braku akceptacji ceny klient ma obowiązek odebrać niezwłocznie pozostawiony w serwisie sprzęt. Brak odbioru sprzętu z serwisu w ciągu 30 dni kalendarzowych od niezaakceptowania ceny usługi serwisowej, serwis jest uprawniony do naliczenia opłat za bezumowne przechowywanie sprzętu w kwocie 2 zł netto za każdą kolejną rozpoczętą dobę przechowywania. Opłata ta będzie naliczana do momentu odbioru sprzętu przez klienta, przy czym dzień odbioru sprzętu jest także zalliczany do opłaty za bezumowne przechowywanie.

8. Czas wykonania usługi serwisowej ( z wyłączeniem napraw gwarancyjnych) jest każdorazowo ustalany z klientem. W uzasadnionych przypadkach( brak części zamiennych lub trudności z ich sprowadzeniem, usterki wymagającej podjęcia specjalnych procedur diagnostycznych , itp.) czas ten może ulec wydłużeniu.

9.  W przypadku konsumenta, któremu przysługuje 14-dniowy termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, serwis rozpocznie realizację usługi serwisowej dopiero po upływie tego terminu, chyba że konsument w formularzu wyraźnie oświadczy, że rezygnuje z prawa do odstapienia.

10. Po wykonaniu usługi serwisowej serwis powiadamia klienta telefonicznie, za pomocą sms-ów, bądź na adres poczty elektronicznej o możliwości odbioru sprzętu z serwisu.

11.  Z powodu braku części oraz innych niezależnych od serwisu czynników serwis zastrzega sobie prawo zwrotu nienaprawionego sprzętu klientowi.

12.  Serwis nie ponosi odpowiedzial;ności z tytułu utraconych korzyści, jerzeli szkoda nie jest winą serwisu lub czas wykonania usługi serwisowej wydłuża się z przyczyn od serwisu niezależnych.

13.  Naprawy gwarancyjne wykonywane są w oparciu o warunki gwarancji ustalone przez gwaranta.

III. Dostarczenie i odbiór sprzętu.

1. Sprzęt należy dostarczyć na adres siedziby serwisu osobiście po przez przedztawiciela serwisu lub wysłanie kurierem.

2. W przypadku wysłania sprzętu za pośrednictwem kuriera powinien być on odpowiednio zabezpieczony na czas transportu. Ryzyko uszkodzenia sprzętu w czasie transportu do serwisu ponosi klient.

3. Serwis zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu i wykonania usługi serwisowej o ile stwierdzi, że nie został on odpowiednio zabezpieczony przez klienta na czas transportu.

4. Sprzęt wysłany do serwisu kurierem zostanie odesłany na adres nadawcy, chyba że klient wskaże inny adres odbioru.

5. W przypadku osobistego dostarczenia sprzętu do siedziby serwisu klientowi wydawane jest zlecenie naprawy, które jest jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru oddanego sprzętu. Po wykonaniu usługi serwisowej sprzęt jest przekazywany klientowi osobiście lub innej osobie pisemnie upoważnionej, tylko po zlecenia naprawy. W przypadku zgubienia lub zniszczenia zlecenia naprawy, wydanie sprzętu z serwisu nastąpi po okazaniu dowodu tożsamości i złożeniu przez klienta pisemnego oświadczenia o zagubieniu lub zniszczeniu potwierdzenia przyjęcia.

6. W przypadku podejrzenia uszkodzenia przesyłki w czasie transportu, klient jest zobowiązany sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera. W przypadku uszkodzenia zawartości klient wraz z kurierem sporządza protokół szkody.

7.  W przypadku nieodebrania sprzętu przez klienta w okresie  30 dni od powiadomienia przez serwis o możliwości odbioru sprzętu, serwis jest uprawniony do naliczenia opłat za bezumowne przechowywanie sprzętu o których mowa w pkt. 7 Postanowień ogólnych. W przypadku wcześniejszego, zgodnego ustalenia z klientem terminu odbioru sprzętu, serwis może odstąpić od naliczenia wyżej wymienionej opłaty.

8. W przypadku nieodebrania sprzętu w ciągu 12 miecięcy od daty przyjęcia, zgodnie z art. 180 KC w związku z art. 60 KC serwis potraktuje to jako wolę wyzbycia się własności, co skutkuje uznaniem sprzętu za porzucony. Serwis nabywa go przez jego objęcie w posiadanie samoistne na podstawie art. 181 KC .

9. Wprzypadku napraw gwarancyjnych warunki dostarczenia i odbioru sprzętu są ustalane przez gwaranta.

IV. Gwarancje i reklamacje

1. Serwis ponosi odpowiedzialność za jakość świadczonych usług stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa powszechnego.

2. Na każdą usługę serwisową ( z wyłączeniem napraw gwarancyjnych) udzielana jest gwaracja na okres 12 lub 24 miesięcy liczona od daty zakończenia usługi serwisowej. Potwierdzeniem udzelenia gwarancji jest Protokół naprawy. Serwis zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia gwarancji lub skrócenia jej okresu, o ile nie ma możliwości technicznych do wykonania pełnowartościowej naprawy.

3. Gwarancja nie obejmuje:

– uszkodzeń powstałych w wyniku naturalnego zużycia, zdarzeń losowych lub niewłaściwego użytkowania sprzętu.

– okresu przydatności eksploatacyjnej baterii.

4. Gwarancja jest nieważna w przypadku napraw lub jakichkolwiek ingerencji osób nieupoważnionych przez serwis.

5. W przypadku naprawy gwarancyjnej okres gwarancji jest przedłużany o czas pobytu sprzętu w serwisie.

V. Ochrona danych osobowych

1. Korzystając z usług serwisowych, klienta wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez serwis danych osobowych podanych przez klienta w formularzu lub potwierdzeniu przyjęcia. Wprowadzając lub podając dane klient oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są danymi klienta.

2. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez serwis danych osobowych klienta może uniemożliwić świadczenie usług przez serwis.

3. Administratorem danych osobowych jest serwis Marvin Mariusz Pietruczuk.

4. Serwis przechowuje i przetwarza dane osobowe klienta w celu dokonania naprawy oraz w celu odesłania sprzętu po naprawie.

5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.

VI. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Serwis zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie, które wchodzą w dniu wskazanym przez serwis, ale nie wcześniej niż w dniu zamieszczenia zmian na stronie internetowej serwisu www.marvin.pl. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się postanowienie Regulaminu obowiązujące w dacie zawarcia umowy.

3. Regulamin obowiącuje od dnia 04 lutego 2019 r. i jest dostępny na stronie internetowej www.marvin.pl.